mukana yhteisellä polulla

Pohjois-Savon liitto mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Pohjois-Savon liitto on tiiviisti mukana maakunnan ilmastotyössä ja vihreän siirtymän hankkeissa.

Ilmasto läpileikkaavana teemana liiton toiminnassa

Liiton ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä työ tiivistyy vireillä olevan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 kunnianhimoiseen sisältöön ja maakuntaohjelman kehittämisen kärkiin. Ilmastonmuutos on sisäänkirjoitettu kaavamääräyksiin kuten taajamien suunnittelumääräyksiin sekä luonnon ja ruuantuotannon ydinalueiden kehittämisperiaatemerkintöihin. Liiton tehtävänä on toimia maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä ja tässä ominaisuudessa arvotamme ja ratkomme myös erilaisia intressiristiriitoja.

Liitto tukee vihreää siirtymää osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hausta tuetaan muun muassa elinkeinoelämän monipuolistumiseen, uudistumiseen ja kasvuun tähtääviä kehittämishankkeita sekä TKI-hankkeita, jotka liittyvät energiaan, vähähiiliseen teknologiaan ja turpeen korvaamiseen. Myös bio- ja kiertotalouden edistäminen on keskeistä.

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitteita ovat mm. yhdyskuntien suunnittelu kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennelähtöisesti sekä uusien käyttövoimien jakeluverkoston kehittäminen.
Geoenergia-, tuulivoima- ja aurinkoenergiapotentiaalin kartoittaminen ovat esimerkkejä uusista energiantuotantoratkaisuista, joita liitto on osaltaan edistämässä. Geoenergiapotentiaalin selvitys lisää tietopohjaa porattavien lämpökaivojen toteuttamismahdollisuuksista. Tuulivoiman lisäämiselle on asetettu maakuntakaavassa tavoitteeksi kattaa 20 % maakunnan primäärienergian tarpeesta. Aurinkoenergiaselvityksellä saadaan vastauksia teollisen kokoluokan voimaloiden sijoittumisen ohjaamiseen.

Työnantajana Pohjois-Savon liitto edistää ilmastonmuutoksen torjumista mahdollistamalla mm. etätyön ja paikasta riippumattoman työn. Matkustusohjeissa ohjataan julkisen liikenteen käyttöön sekä yhteiskyyteihin. Liitto tarjoaa työntekijöiden käyttöön myös yhteisiä polkupyöriä.

Lisätietoja

Annaelina Isola
Suunnittelujohtaja, Pohjois-Savon liitto
annaelina.isola(at)pohjois-savo.fi

Teksti on päivitetty 1.6.2023


Jaa julkaisu