EAKR hanke savonia-ammattikorkeakoulu vesihuolto

Arctic Water Excellence-hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Savonia ammattikorkeakoulu, GTK, THL, XAMK, LUT, Kamk, Oulun yo:n mittaus- ja kuitutekniikan yksiköt sekä VTT

01.01.2023 – 31.12.2025

Budjetti ja rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto

Hankkeen tavoitteet

AWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä ja jalkautumista vesihuoltosektorille ja vesi-intensiiviseen teollisuuteen yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla pyritään osaltaan edistämään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle. Hankkeessa keskitytään elinkeinoelämästä tunnistettujen geneeristen veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen uusia ja/tai vaihtoehtoisia teknologioita käytäntöön. Yhtenä kehittämisen osa-alueena on edistyksellisten talteenottoprosessien ja erotustekniikoiden kehittäminen osana vedenpuhdistusta mm. jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina. Näillä kehittämistoimenpiteillä edistetään osaltaan myös kiertotalouden kehittymistä vesiosaamiseen perustuvien sovellusten muodossa.

Toimenpiteet

Elinkeinoelämän kanssa yhdessä tunnistettuja toimialakohtaisia geneerisiä haasteita ovat:
Kaivosteollisuus:
– Sulfaatin poiston edelleen tehostaminen ja syntyvien rejektien hyötykäytön kehittäminen
– Metallien poiston ja selektiivisen talteenoton kehittäminen
– Typen poiston tehostaminen kylmissä olosuhteissa
– Nopean vesianalytiikan ja monitorointimenetelmien kehittäminen prosessien ja päästöjen hallintaan
– Älykkään ympäristömonitoroinnin ja vesienhallinnan kokonaisuuksien kehittäminen
Yhdyskuntien vesien hallinta kiertotalouden menetelmin:
– Ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen tehostaminen
– Hulevesien haitta-aineiden tehostetun käsittelyn kehittäminen

Lisätietoja

Kari Kuuspalo

Tki-asiantuntija

Hankkeen verkkosivut: arcticwaterexcellence.savonia.fi


Jaa julkaisu