Kasvihuonekaasupäästöt ja hiilensidonta

Kasvihuonekaasut, kuten vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2) ja metaani (CH4) voimistavat ilmastonmuutosta. Mikäli päästöt kasvavat nykytahtia, kasvihuoneilmiön voimistuminen nostaa maapallon keskilämpötilaa vuosisadan loppuun mennessä vajaasta kahdesta kuuteen astetta.

Tuorein tieto Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilinieluista  on vuodelta 2018. Tuolloin kokonaispäästöt olivat 2192 kt CO2-ekv* ja maankäyttösektori 736 kt CO2-ekv* suuruinen nielu. Hiilinielujen kannalta metsien merkitys on suurin verrattuna muihin maankäyttömuotoihin.

Koska vuonna 2018 maakunnan päästöt olivat suuremmat kuin nielut, hiilitase oli positiivinen ja maakunta oli 1456 kt CO2-ekv päästö. Kun hiilitase on nolla, puhutaan hiilineutraaliudesta. Pohjois-Savon suurimmat päästösektorit ovat tieliikenne (26 %), lämmitys (21 %) ja maatalous (20 %).

Pohjois-Savon puuston hiilivarasto vuonna 2015 oli noin 66 000 kt hiiltä. Hiiltä on lisäksi sitoutunut runsaasti soihin, turvemaihin ja järvisedimentteihin. Hiilivarastojen ylläpito ja kasvattaminen on ilmaston kannalta erityisen tärkeää.

Lisää ilmastonmuutoksesta, hillinnästä ja sopeutumisesta voi lukea Ilmasto-oppaasta (Ilmasto-opas.fi).

*kt CO2-ekv eli kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Yksikkö on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta.

Lisätietoa:
Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase,
Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus 2020
(foresavo.fi)
Ilmastosanasto (materiaalipankki)

Pääastöt ja nielut_Ilmastotietoa_iso

Energia

Pohjois-Savossa käytettiin primäärienergiaa vuonna 2018 yhteensä 14 453 GWh. Tästä uusiutuvan energian osuus oli 50,2 %. Energian omavaraisuusaste vuonna 2018 oli 45 %.

Pohjois-Savon suurimmat energialähteet energian tuotannossa ovat puuperäiset polttoaineet ja turve. Pohjois-Savossa puuenergian käyttö on vuodesta 2008 vuoteen 2018 lisääntynyt kolmanneksella. Samalla ajanjaksolla turpeen käyttö on lähes puolittunut. Suurin suhteellinen muutos on tapahtunut lämpöpumppujen tuottaman energian käytössä, joka on kymmenessä vuodessa yli kolminkertaistunut.

Pohjois-Savossa on kolme tuulivoimalaa. Leppävirralla sijaitsevat tuulivoimalat tuottivat vuonna 2018 sähköä 28 GWh. Savon Voima Oyj:llä on yhdeksän vesivoimalaa Pohjois-Savossa. Nämä voimalat tuottavat vuosittain sähköä noin 70-80 GWh. Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden määrä on tilastoitu ensimmäisen kerran vuonna 2019 Pohjois-Savon energianeuvonta –hankkeessa. Toukokuussa 2019 verkkoon kytkettyjen voimaloiden määrä oli 969 ja niiden yhteenlaskettu teho 7,74 MW. Kaikkia aurinkovoimaloita ei liitetä verkkoon, joten kokonaismäärä on tilastoitua suurempi.

Lisätietoa:
Itä-Suomen energiatilasto 2018.
Pohjois-Savon primäärienergian käyttö 2018, iso kuva

P_S_primaarienergia2

Liikenne

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Pohjois-Savon liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 ilman lentoliikennettä olivat noin 568 kt C02-ekv. eli noin 27 % kaikista alueella syntyvistä päästöistä. Tieliikenteestä syntyy suurin osa liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä alueella, vuonna 2018 562 kt CO2-ekv. Tästä henkilöliikenteen osuus vuonna 2018 oli 62 %, 348 kt CO2-ekv.

Rautatieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat 5,8 kt CO2-ekv, eli noin 1 % Pohjois-Savon liikenteen päästöistä.

Liikenteen käyttövoimat

Liikenteen energian kulutuksesta suurin osa muodostuu tieliikenteestä, jossa uusiutuvat käyttövoimat ovat yleistymässä. Raideliikenteessä sähkö on pääasiallinen käyttövoima, mutta dieselvetureita käytetään edelleen paljon tavaraliikenteessä. Vesiliikenteessä ja lentoliikenteessä vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole yleistyneet voimakkaasti.

Pohjois-Savoon on rakennettu viimeisen viiden vuoden aikana runsaastiuusia julkisia latauspisteitä sähköautoille. Taloyhtiöissä latauspisteiden rakentaminen on ollut hitaampaa.

Pohjois-Savossa oli vuoden 2019 lopussa yksi kaasutankkauspiste henkilöajoneuvoille ja raskaalle liikenteelle. Tankkauspiste sijaitsee Kuopion Pitkälahdessa, Pienen Neulamäen yritysalueella. Etanolia Pohjois-Savossa on ollut saatavilla vuoden 2019 lopussa vain yhdeltä tankkauspisteeltä Kuopiossa.

Lisätietoa:
Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase,
Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus 2020
(foresavo.fi)
Väylä 2020 (julkaisut.vayla.fi)

Lisätietoa liikenteen päästöjä vähentävien toimien vaikuttavuudesta (LVM.fi)

P_S_tieliikenne

Kuntakohtaiset kasvihuonekaasutaseet