Pohjois-Savon ilmastotiekartta viitoittaa maakunnan tietä kohti hiilineutraalisuutta. Ilmastotiekartassa määritetään maakunnallisen ilmastotyön tavoitteet, painopisteet ja kärkitoimenpiteet. Toimenpiteissä on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen.

Hiilineutraali Pohjois-Savo 2035

Päätavoite on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Ilmastotiekartassa on viisi painopistettä, joissa kussakin on toimenpiteitä kuudelle sektorille. Lisäksi kaikille sektoreille on yhteisiä toimenpiteitä. Ilmastotiekartta on päivitetty 2023, lue uutinen päivityksistä täällä (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

Ilmastotiekartan seuranta

Ilmastotyön etenemistä seurataan 45 indikaattorin avulla, joista osa on kerrottu tiekartan painopisteiden yhteydessä verkkosivuilla. Vuosittain laaditaan lisäksi laajempi seurantaraportti. Raporttiin on nostettu esille Pohjois-Savon alueella toteutettuja hyviä ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistäviä hankkeita ja käytännön tekoja. Tutustu seurantaraportteihin materiaalipankissa. Ilmastotiekartan toimeenpanoa ja vaikutuksia seuraa Pohjois-Savon ilmasto-, kiertotalous- ja biotalousryhmä.

Viisi painopistettä ja 113 toimenpidettä

Tiekartan toimenpiteet on jaettu viiteen painopisteeseen, jotka avautuvat klikkaamalla alla olevia painopisteiden otsikoita. Toimenpiteitä klikkaamalla saa lisätietoja toimenpiteen etenemisestä, vastuutahoista ja esimerkkitoteutuksista.

Vahva ilmastokulttuuri tarkoittaa ilmastokestävän elämän mahdollisuuksien luomista, ilmasto-osaamisen parantamista, tiedon ja tutkimuksen hyödyntämistä sekä yhteistyötä ilmastotyössä.

Painopisteen tila

Tällä painopisteellä on yhteensä 31 toimenpidettä ja niiden keskiarvoinen tila on tällä hetkellä Toteutunut osittain

Seurannan indikaattoreita

Ympäristöalan klustereissa toimivat organisaatiot

Ympäristöalan klustereissa toimivat organisaatiot

Indikaattori kertoo Pohjois-Savon ilmasto-, bio-, kiertotalous-, energia- ja vesiklustereissa toimivien organisaatioiden lukumäärän.

136 kpl (2023) +9 kpl
127 kpl (2022)
Ympäristösertifioidut oppilaitokset ja päiväkodit

Ympäristösertifioidut oppilaitokset ja päiväkodit

Indikaattori kertoo koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten Vihreä lippu -ohjelmien ja oppilaitosten kestävän kehityksen (OKKA) -sertifikaattien määrän maakunnassa.

10 kpl (2023) -8 kpl
18 kpl (2022)
Kestävien liikkumismuotojen osuus

Kestävien liikkumismuotojen osuus

Indikaattori kuvaa kestävää liikkumista edistävien toimenpiteiden kulkutapavaikutuksia. Kestäviin liikkumismuotoihin lasketaan kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

42 % (2022) +8 %
39 % (2018)

Painopisteen toimenpiteet

Kiertotalous on talousmalli, minkä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaali- ja energiavirrat kestävästi. Tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilytetään mahdollisimman kauan. Tämä edesauttaa myös elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn sekä vastuullisuuden turvaamisessa ja parantamisessa.

Painopisteen tila

Tällä painopisteellä on yhteensä 31 toimenpidettä ja niiden keskiarvoinen tila on tällä hetkellä Käynnistymässä

Seurannan indikaattoreita

Kiertotaloustoimialojen liikevaihto

Kiertotaloustoimialojen liikevaihto

Indikaattori kuvaa Pohjois-Savossa toimivien kiertotaloustoimialojen liikevaihdon kehitystä.

288 milj.€ (2022) -20 %
359 milj.€ (2021)
Kiertotaloustoimipaikkojen määrä

Kiertotaloustoimipaikkojen määrä

Indikaattori kuvaa kiertotalousalalla toimivien toimipaikkojen lukumäärää Pohjois-Savossa. Kiertotaloustoimialoja ovat mukaisesti kierrätys, korjaus ja uudelleenkäyttö, vuokraus ja leasing.

464 kpl (2022) -13 %
531 kpl (2021)
Maarakentamisessa hyödynnetty jätteen määrä

Maarakentamisessa hyödynnetty jätteen määrä

Indikaattori kertoo vuosittain maarakentamisessa uusiokäytetyn jätteen määrän. Uusiomateriaalien käytöllä vähennetään luonnon kiviainesten, kuten soran ja kalliomurskeen, käyttöä.

64 733 tn (2023) -31 %
93 944 tn (2022)

Painopisteen toimenpiteet

Hiilen sidonta eli hiilinielujen ja -varastojen kasvattaminen sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä hiilitaseiden parantamiseksi. Tärkeimpiä hiilivarastoja ovat metsät ja eloperäiset maat, kuten suot.

Painopisteen tila

Tällä painopisteellä on yhteensä 16 toimenpidettä ja niiden keskiarvoinen tila on tällä hetkellä Käynnistymässä

Seurannan indikaattoreita

Puuston hiilivarastojen koko

Puuston hiilivarastojen koko

Indikaattori kertoo puuston hiilivaraston eli puustoon sitoutuneen hiilimäärän koko maakunnan alueella.

65,97 milj.t C (2015)
Puuston vuotuisen kasvun ja poistuman erotus

Puuston vuotuisen kasvun ja poistuman erotus

Indikaattori kertoo puuston vuotuisen kasvun ja poistuman erotuksen metsä- ja kitumaalla.

0,56 milj. m3/vuosi (2018-2022) -11 %
0,63 milj. m3/vuosi (2014-2018)

Painopisteen toimenpiteet

Hiilineutraaliin energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön siirtyminen tarkoittaa nopeaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja laajaa polttoon perustumattomien teknologioiden käyttöönottoa. Energia- ja liikennesektorilla tulee varmistaa myös energian tehokas tuotanto, jakelu ja käyttö.

Painopisteen tila

Tällä painopisteellä on yhteensä 19 toimenpidettä ja niiden keskiarvoinen tila on tällä hetkellä Käynnistymässä

Seurannan indikaattoreita

Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta

Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta

Indikaattori ilmaisee sitä, kuinka suuri osa maakunnan primäärienergiankulutuksesta on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

54 % (2022) +2 %
53 % (2020)
Energiankulutus asukasta kohden

Energiankulutus asukasta kohden

Indikaattori kuvaa primäärienergiankulutuksen asukasta kohden.

58,1 MWh/asukas (2022) + 3 %
56,6 MWh/asukas (2020)
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ajoneuvokannasta

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ajoneuvokannasta

Indikaattori kuvaa sähköautojen, ladattavien hybridien ja kaasuautojen osuutta autokannasta Pohjois-Savossa.

4,61 % (2023) +34 %
3,43 % (2022)

Painopisteen toimenpiteet

Ilmastoturvallisuuden varmistaminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat välttämättömiä, jotta ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Ilmastoturvallisuustyö on keskeinen osa YK:n Agenda 2030 ja Inhimillinen turvallisuus -tavoitteiden toimeenpanoa.

Painopisteen tila

Tällä painopisteellä on yhteensä 27 toimenpidettä ja niiden keskiarvoinen tila on tällä hetkellä Käynnistymässä

Seurannan indikaattoreita

Luontoarvoiltaan arvokkaat maatalousalueet

Luontoarvoiltaan arvokkaat maatalousalueet

Indikaattori kertoo luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden pinta-alan. Laskennassa huomioidaan luonnonlaitumien ja -niittyjen, pysyvien laitumien sekä maatalouden ympäristötukien erityistukien kattama pinta-ala.

12 853 ha (2023) -21 %
16 356 ha (2022)
Lahopuun määrä talousmetsissä

Lahopuun määrä talousmetsissä

Indikaattori ilmentää metsien monimuotoisuuden edellytyksiä. Indikaattori ilmaisee kuolleen puuston keskitilavuutta metsämaalla. Luku on keskiarvo mainittujen vuosien ajalta.

6,2 m3/ha (2018-2022) +62 %
4,8 m3/ha (2014-2018)

Painopisteen toimenpiteet

Ilmastotiekartan tausta-aineisto

Ilmastotiekartan taustaraportissa kuvataan tiekartan laadintaa, seurantaa sekä Pohjois-Savon kasvihuonekaasutaseita. Tutustu taustaraporttiin materiaalipankissa. Materiaalipankista löytyy myös ilmastotiekartan esittelymateriaali pdf-muodossa.

Indikaattorien tietolähteet on kerrottu erillisessä tiedostossa (materiaalipankki).