Kiertotalous

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon (KiertoKasvu) -hanke

Toteuttajat ja toteutusaika

Savonia-amk oy, Navitas Kehitys Oy, Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO)
Hankeaika: 2.1.2023-31.12.2025

Rahoitus

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto; Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja maakunnan kehittämisrahasto
Budjetti: 1,45 milj. €

Hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen. Hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen. Hankkeessa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan erilaisten 1) kiertotaloustyökalujen avulla pk-yritysten ympäristövastuullisuuden nykytilan sekä kehityskohteiden todentamista. Työkaluina käytetään Motivan mallin mukaisia materiaalikatselmointia, hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja seurannan työkaluja.

Hankkeessa toteutetaan 2) kiertotalousosaamisen sekä kiertotalouden liiketoimintaosaamisen lisäämistä yrityksille sekä 3) erilaisia toimintamallien pilotointeja mm. Rakennus- ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen ja kiertotalous (vetovastuu Savonia-amk) sekä puupohjaisten sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen ja kiertotalous (vetovastuu Navitas Kehitys Oy). Hankkeessa tuodaan 4) ympäristöosaamista pk-yrityksiin sekä viestitään kiertotalouden ja ympäristövastuullisuuden hyvistä käytänteistä. Lisäksi verkotetaan yrityksiä tiedon lähteelle sekä toisiinsa kiertotalousliiketoiminnan lisäämiseksi.

Hanke tukee toiminnallaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimenpiteitä sekä edistää kiertotalouden toteutumista pk-yrityksissä. Hankkeen avulla pyritään löytämään toimenpiteitä mm. energiatehokkuuteen, materiaalitehokkuuteen sekä jätteiden vähentämiseen yrityksissä. Demonstraatioiden, pilotointien sekä toimintamallien luomisen avulla selvitetään sivu- ja hukkavirtojen hyödyntämistä, erilaisia suljettuja kiertoja sekä materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä koko arvoketjun aikana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Janhunen
maarit.janhunen(a)savonia.fi
044–785 6463

Projektipäällikkö
Laura Leppänen
laura.leppanen(a)navitas.fi
puh. 044-712 0862

Projektipäällikkö
Raimo Hämäläinen
raimo.hamalainen(a)ysao.fi
puh. 040-834 4433


Jaa julkaisu