Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotyö sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen sopeutumisen riskianalyysityö Pohjois-Savon kunnille valmistui

Ilmastonmuutoksen riskianalyysi ja kuntakohtaiset riskikortit Pohjois-Savon kunnille ovat valmistuneet. Riskianalyysi auttaa maakuntaa ja kuntia varautumaan sekä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Kuntakohtaisissa riskikorteissa on tunnistettu merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä sekä tarvittavia toimenpiteitä sopeutumisen kannalta. Kunnat voivat hyödyntää riskikortteja osana kuntien varautumis- ja ilmastotyötä.

Ilmastoriskityö toteuttaa ilmastotiekartan toimenpiteitä:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ramboll Finland Oy:ltä tilaamassa työssä tunnistettiin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit alueella sekä kuntien ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Riskikortit tukevat kuntien sopeutumiseen liittyvää kehitystyötä, mutta ne toimivat varautumistyön tukena myös muille alueen toimijoille ja sidosryhmille. Raportissa esitellään Pohjois-Savoa koskevat eri ilmiöihin jakautuvat riskikortit, joissa esitetyt asiat koskevat kaikkia maakunnan kuntia. Tämän lisäksi jokaiselle kunnalle on luotu oma tarkempi riskikortti, joiden laatimisessa kunnat ovat olleet tiiviisti mukana. 

Ilmastonmuutoksen ilmiöt_PS
Kuva: Ilmastonmuutoksen maakunnalliset riskit on määritetty viiden ilmiön avulla. 

Lisääntyvä sateisuus, talviolosuhteiden muutokset ja myrskyt aiheuttavat riskejä esimerkiksi tiestön kunnolle, kiinteistöille sekä viemäri- ja hulevesiverkoston kuormitukselle. Maatalouden sadot ja metsien puustot kohtaavat tuhoja ja vaurioita. Lämpötilan nousu lisää ja voimistaa hellejaksoja, mistä aiheutuu erityisryhmille, ikäihmisille ja lapsille terveydellistä haittaa. Kuivuus ja kuumuus haittaavat myös ruoantuotantoa maataloudessa. Ilmaston lämmetessä eliöiden elinympäristöt muuttuvat ja vieraslajit sekä tuholaiset voivat levitä aiempaa nopeammin.

Tietopohja maakuntaa koskevaan riskianalyysiin ja kuntakohtaisiin riskikortteihin saatiin asiantuntijatyönä sekä haastattelujen, sopeutumistyötä käsittelevän webinaarin ja kahden työpajan avulla. Lisäksi kunnilla oli mahdollisuus kommentoida riskikortteja. Haastatteluihin, webinaariin ja työpajoihin osallistui kuntien, maakuntaliiton, ELY-keskuksen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, alueellisten kehitysyhtiöiden ja paikallisten yritysten edustajia.   

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi kuntien riskienhallintaa

Ilmastonmuutoksen riskien hallinta on osa kuntien riskienhallintaa, joten kunnilla on vastuu työn edistämisessä. Toimenpiteiden jalkauttamiseksi seuraavassa vaiheessa tarkennetaan työssä koottuja toimenpiteitä niiden priorisoinnin, aikataulutuksen ja vastuutahojen määrittelyn kautta. Paikkatietopohjainen analyysi auttaa konkretisoimaan sopeutumistyön toimenpiteitä paikallisella tasolla.

Yhdeksi merkittäväksi toimenpiteeksi tunnistettiin sopeutumis- ja varautumistyön osaamisen lisääminen kunnissa ja maakunnallisesti. Hyvien käytänteiden ja tiedon jakaminen on tärkeää, jotta tietoisuus ilmastoriskeistä paranee ja osaaminen riskien hallinnoinnista kasvaa.

Kuntien sopeutumistyön tulisi olla johdonmukaista ja jatkuvaa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä. Erityisesti pitkän aikavälin toimet tarvitsevat pitkäjänteistä tavoitteiden asettamista ja seurantaa.

Maakunnassa käynnissä olevat Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke ja Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke toimivat kuntien tukena ilmastonmuutoksen sopeutumistyössä. Lue lisää SISU-hankkeesta verkkosivuilla (hiilineutraalipohjoissavo.fi)

Kansallisen sopeutumissuunnitelman toimeenpano alkoi keväällä 2023

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 (KISS2030) joulukuussa 2022. Sen toimeenpano käynnistyi keväällä 2023. KISS2030 (mmm.fi) sisältää ilmastonmuutokseen liittyvän riski- ja haavoittuvuustarkastelun. Suunnitelmassa määritellään sopeutumistyön visio ja kolme päämäärää. Päämääriä tarkentavat kymmeneen teemaan jaotellut 24 tavoitetta, joita toteutetaan suunnitelmassa esitetyillä toimilla.

Ilmastolain mukainen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä sisältää kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteyteen perustettu valtakunnallinen ilmastoyksikkö koordinoi, tukee, seuraa, edistää sekä sovittaa yhteen näiden suunnitelmien alueellista toimeenpanoa.

Kuva: Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 visio ja päämäärät.

Lisätietoja

Raportti: Ilmastonmuutoksen riskianalyysit Pohjois-Savon kunnille (pdf) (Raporttia päivitetty 8.8.2023: Korjattu sivulla 3 teksti: “Kuopion jälkeen toiseksi suurin asukasmäärä on Siilinjärvellä”, raportissa luki virheellisesti aikaisemmin, että toiseksi suurin asukasmäärä olisi Varkaudessa.)
Kuntien riskikortit: Kuntien riskikortit (pdf)
Sopeutumisen tietosivu: hiilineutraalipohjoissavo.fi/sopeutuminen
Tiedote 8.8.2023: Sadetta, myrskyjä, lämpötilan nousua, talviolosuhteiden muutosta ja luontokatoa – Pohjois-Savossa arvioitiin ilmastonmuutoksen riskejä (sttinfo.fi)

Ilmastonmuutoksen riskianalyysi työ on hankittu ostopalveluna Ramboll Finland Oy:ltä Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeessa.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *