aurinkovoima Joroinen vihreä siirtymä

Uusiutuvaa energiaa Joroisista kestävän kehityksen periaattein

Joroisten kunta haluaa tarjota kaikille laajamittaisia uusiutuvan energian tuotannon hankkeita kehittäville toimijoille yhdenmukaiset pelisäännöt alueellaan. Niinpä Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hanke tuki kunnan teknistä tointa strategisen suunnitelman Joroisten maankäytön kehityskuva 2040 – uusiutuva energia laatimisessa.

Hankeessa tehtiin QGIS-paikkatieto -ohjelmistolla suunnitelmaan sisältyvä energiakartta, joka esittää uusiutuvan energian hankkeet ja energiainfran sekä muun muassa pohjavesialueet, maatalousmaan ja maakuntakaavasta poimittuja alueita.

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi Joroisten maankäytön kehityskuva 2040 – uusiutuva energia -suunnitelman selostusosan ja energiakartan marraskuussa 2023. Jatkossa suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudella. Hankkeen päätyttyä kunnan tekninen toimi päivittää uusiutuvan energian hankkeet karttaan.

Suunnitelma karttoineen edistää Joroisten ilmasto-ohjelman toteutumista kestävän kehityksen näkökulmasta. Se myös pyrkii varmistamaan maanomistajien ja kuntalaisten oikeuksien, etujen, tiedonsaannin ja tasa-arvoisuuden toteutumisen uusiutuvan energian hankkeissa.

Vanhat turvetuotantoalueet jo hankeputkessa

Pohjois-Savon liiton rahoittama EAKR-hanke Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä edisti myös aurinkoenergian tuotantoedellytyksiä Joroisissa ja etsi uuden paikan potentiaaliselle datakeskukselle.

Aurinkoenergian tuottajia kiinnostavat Joroisissa Fingridin Huutokosken sähköasema ja kantaverkko, lisäksi kaikki vanhat turvetuotantoalueet ovat jo hankeputkessa. Joulukuussa 2023 kolme pisimmälle ehtinyttä aurinkoenergiahanketta – Tervajoensuo 145 MWp*, Huutokoski 60 MWp ja Vuotsinsuo 160 MWp – olivat saaneet rakennusluvat. Hankkeiden toteutuessa niiden yhteenlaskettu tuotantoteho olisi 365 MWp.

Joroisten aurinkovoimala
Ilmattaren Joroisten lentokentän aurinkopuisto on tuottanut energiaa valtakunnan verkkoon syksystä 2023. Tämän Joroisten ensimmäisen aurinkopuiston nimellisteho on 5 MWp.

Esimerkiksi Vuotsinsuon aurinkovoimahanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen sijaintinsa sekä suurehkon kokonsa vuoksi. Uusiutuvan energian voimalaitokset kannattaa sijoittaa suuriin yksiköihin, jolloin niiden edellyttämä pinta-ala voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tällöin myös voimalaitosten tarvitsema ja niitä tukeva infrastruktuuri saadaan rakennetuksi kustannustehokkaasti sekä mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen aiheuttaen.

Vuotsinsuon hanke toteuttaa myös Joroisten kunnan ja samalla Keski-Savon ilmasto-ohjelmaa, jossa yhtenä tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Keinoiksi Keski-Savon ilmasto-ohjelmassa on esitetty muun muassa tuuli- ja aurinkoenergian lisäämistä sekä maa- ja metsätalouden hiilensidonnan lisäämistä.

Datakeskukselle oli kaavoitettu alue Huutokoskelta, mutta koska alue jää tulevan aurinkopuiston alle, hanke etsi Joroisista potentiaaliselle datakeskukselle sopivan paikan Liunalta kirkonkylän laitamilta. Alue rajautuu 110 kilovoltin suurjännitelinjaan ja muuntoasemaan, ja sen lähellä on kirkonkylän kaukolämpöverkko, johon datakeskuksen hukkalämpöä olisi mahdollista johtaa.

*MWp = megawattipiikkiä, voimaloiden nimellisteho

Lentopaikalle kehittämissuunnitelma ja keskeiselle alueelle Master Plan

Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hankkeessa laadittiin myös Logistisesti loistava – Joroinen 2030 -kehittämissuunnitelma uusien yritysten saamiseksi valtatien 5, lentopaikan, Kotkatharjun ja Joroisten sataman alueelle.

Hankkeen tuottama, Aii Airspace Designin laatima Varkauden lentopaikan kehittämissuunnitelma 2023 sisältää muun muassa kuvauksen vaiheista, joiden kautta Varkauden lentopaikka, nykyinen korpikenttä, voidaan kehittää lentoasemaksi. Hankkeen muita lopputuotoksia ovat Sitowisen tekemä suunnitelma Saimaan reitti -ulkoilureitille Joroisten sataman ja Kotkatharjun ulkoilualueen välille sekä Ahooy Creative Oy:n laatima Kotkatharjun alueen markkinointisuunnitelma.

Vuoden 2023 lopussa päättyneessä hankkeessa työskentelivät projektikoordinaattori 13 kuukautta ja paikkatietoon erikoistunut projektiassistentti kuusi kuukautta. Hankkeen 187 500 euron kustannusarviosta EAKR- ja valtion rahoitusta oli 150 000 euroa, lopusta vastasi Joroisten kunta.

Kuva: Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hanke on vienyt kartalle muun muassa kunnassa vireillä olevat uusiutuvan energian hankkeet. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla sitä.

Lisätietoja

Materiaalipankki: Joroisten Aurinkoenergia, hukkalämpö ja datakeskus – green tech -selvitys


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *