Hiilineutraali Pohjois-Savo ilmastotiekartta

Pohjois-Savon ilmastotyö etenee oikeaan suuntaan – Kiertotaloutta, hiilinieluja ja luontokadon ehkäisyä vahvistettava

Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatiedot on koottu toista kertaa kevään 2023 aikana. Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatiedot osoittavat, että Pohjois-Savossa edetään määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastopäästöt ovat laskeneet kolmanneksen vuoteen 2007 verrattuna, mutta työtä riittää edelleen niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.


Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantaraportti kokoaa yhteen maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustyötä ja kertoo tilannekuvaa työn etenemisestä. Seurantaraporttiin on kerätty ilmastotyön etenemistä kuvaavat indikaattoritiedot ilmastotiekartan painopisteiden mukaisesti jaoteltuina. Raporttiin on lisäksi nostettu mukaan Pohjois-Savon alueella toteutettuja hyviä ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistäviä hankkeita ja käytännön tekoja.

Ilmastopäästöt laskeneet, mutta kestävän kulutuksen tasoon on vielä matkaa

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuosina 2007–2021 kolmanneksen (33 %) ja samoin ovat tehneet myös asukaskohtaiset päästöt (31 %). Päästökehitys on ollut myönteinen, mutta matkaa on vielä niin maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen kuin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen kulutuspäästöjen tasoon. Ilmastopäästöistä on koottu tarkempaa tietoa tähän artikkeliin.

Kuva: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt 2007-2021 ja tavoitteen mukainen päästövähennystarve 2019-2035, HINKU-laskenta** (SYKE 2023).

Pariisiin ilmastosopimuksen mukainen päästövähennystavoite tarkoittaa sitä, että asukaskohtaisia kulutuksen päästöjä tulisi vähentää neljännekseen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 Pohjois-Savossa keskimääräiset asukaskohtaiset päästöt olivat 10,1 t CO2e/v*. Kestävän kulutuksen taso on 2,5 t CO2e/asukas vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: Pohjois-Savon asukaskohtaiset kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt kunnittain. Lähde: Syke 2023, kulutus.hiilineutraalisuomi.fi

Liikenne sähköistyy, kestävien kulkumuotojen osuudet kasvavat hitaasti

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä 23 % aiheutuu tieliikenteestä. Henkilöajoneuvokannan sähköistyminen ei näy vielä voimakkaasti päästöjen määrässä, koska liikennemäärät ovat edelleen kasvussa. Täyssähköautojen määrä Pohjois-Savossa on kaksinkertaistunut vuoden 2022 aikana.

Kuva: Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ajoneuvokannasta 2013-2022. Lähde: Traficom 2023.

Pohjois-Savon kulkutapajakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Kulkutapajakauma kuvaa eri liikkumismuodoilla tehtyjen matkojen osuutta. Jakauma lasketaan pääasiallisen kulkutavan mukaan. Kävelyn ja pyöräilyn osuudet ovat kasvaneet hieman ja joukkoliikenteen osuus laskenut hieman edelliseen seurantavuoteen 2018 verrattuna. Vuonna 2022 matkoista tehtiin henkilöautolla 56 %.

Kuva: Pohjois-Savon kulkutapajakauma. Lähde: Lähde: Itä-Suomen liikennejärjestelmätyö, Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2022.

Kiertotaloustoimintaa tulee laajentaa kaikilla aloilla

Seurantatiedot osoittavat, että kiertotalousalojen liikevaihto on ollut lievässä nousussa viimeisen vuosikymmenen aikana. Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi tulee laajentaa kiertotaloustoimintaa kaikilla aloilla.

Kuva: Kiertotalousliiketoiminta-alojen liikevaihto Pohjois-Savossa 2013-2020. Kiertotaloustoimialat on määritelty tilastokeskuksen laatiman toimialalistan mukaisesti, johon kuuluvat kierrätys, korjaus ja uudelleenkäyttö, vuokraus ja leasing. Lähde: Tilastokeskus 2023.

Pohjois-Savon metsät toimivat suurimpina hiilinieluina ja merkittävinä hiilivarastoina

Hiilivarastojen kasvattaminen vaatii hiilinielujen vahvistamista. Pohjois-Savossa hiilinieluihin vaikuttaa merkittävissä määrin vuosittaiset metsien hakkuutasot ja puuston kasvun muutokset. Puuston kasvun ja poistuman suhde on kaventunut viime vuosina huolestuttavasti. Sama kehityssuunta on ollut Suomen metsissä valtakunnallisesti.

Kuva: Pohjois-Savon puuston vuotuinen kasvu ja poistuma. Lähde: Luonnonvarakeskus 2023.

Pohjois-Savon merkittävimpiä hiilivarastoja ovat metsien lisäksi suoalueet. Lisäksi suoalueilla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja siten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Suoalueita ennallistamalla voidaan parantaa soiden hiilitaseita sekä edistää luonnon monimuotoisuutta. Pohjois-Savossa ennallistettavien suoalueiden määrä on pysynyt viime vuosina n. 100-250 hehtaarissa. EU:n uuden rakennerahastokauden 2021-2027 myötä suoalueiden ennallistamiseen on saatavilla rahoista aiempaa enemmän. Vanhojen turvetuotantoalueiden ennallistamista tuetaan Oikeuden mukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Pohjois-Savon alueella JTF-rahoitusta myöntää ennallistamiseen Etelä-Savon ELY-keskus.

Kuva: Ennallistettujen soiden pinta-ala hehtaareina Pohjois-Savossa 2010-2022. Lähde: Metsäkeskus, Metsähallitus ja Tornator Oyj 2023.

* t CO2e/asukas/v: Asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vuodessa, hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

** HINKU-laskenta: Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatietojen kokoamisesta vuosina 2022-2023 on vastannut Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke.


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *