ilmastotyö kunnat seutukunnat

SISU-hanke juurruttaa ilmastotyötä Pohjois-Savoon – nyt tarvitaan Ilmastosisua!

Hanke toteuttaa ilmastotiekartan toimenpiteitä:

SISU tuo ilmastotyön kuntien arkeen tukemalla työntekijöitä, toteuttamalla kampanjoita ja tapahtumia sekä kehittämällä ilmastotyön seurantaa

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon, SISU -hanke käynnisti kolmivuotisen ja laajan 15 kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke juurruttaa ilmastotyötä kuntien jokapäiväiseen arkeen ja tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Hankkeen avulla ilmastotyötä pitkään tehneet kunnat voivat olla esimerkkinä kunnille, jotka vasta aloittavat suunnitelmallista ilmastotyötä. Ilmasto-ohjelmat tai –suunnitelmat laaditaan kuntiin, jossa sellaista ei vielä ole. Kunnissa, joissa on jo ilmastosuunnitelmat, tarkistetaan ilmastosuunnitelman päivitystarpeet ja toteutetaan konkreettisia ilmastotoimia. Tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sopeutumiseksi ja varautumiseksi huomioidaan ilmastosuunnitelmissa. 

Tavoitteena on tukea kuntaorganisaatioiden työntekijöitä ilmastotyössä sekä toteuttaa erilaisia kampanjoita ja tapahtumia asukkaille ja yrityksille. Hankkeen avulla kuntaorganisaatio sitoutuu ilmastotavoitteisiin strategiassaan, ja ottaa ne osaksi kaikkea kunnan toimintaa, päätöksentekoa, talouden suunnittelua ja seurantaa. Ilmasto- ja kiertotalousnäkökohdat sisällytetään myös kuntien hankintoihin ja investointiprosesseihin. Nämä toimet kehittävät kuntien ilmasto- ja talousjohtamista. Sen lisäksi kehitetään ilmastotyön seurantaa, mittarointia ja raportointia sekä arvioidaan ilmastotoimien vaikuttavuutta.  

Yhteistyö sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen ja toimeenpano ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita. Hankkeen avulla tuetaan toimivan ilmastokoordinaattoriverkoston yhteistyömallia, jossa ilmastokoordinaattorit koordinoivat alueen ilmastotyön etenemistä ja toimeenpanoa. SISU-hanke tähtää vaikuttavaan ilmastoviestintään ja osallisuuden lisäämiseen. On tärkeää kannustaa mukaan yhteiseen ilmastotyöhön ja viedä tietoa eteenpäin kuntien ilmastotyön etenemisestä.  

SISU-hanke ja Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke tekevät tiivistä ilmastoyhteistyötä. Lue alta tarkemmin hankkeiden tavoitteet.  Kuva avautuu pdf-muodossa tästä (hiilineutraalipohjoissavo.fi).

kuvaus hipo- ja sisu-hankkeista kuvaukset vierekkäin.

Mukana on 15 kuntaa, joiden toimintaa ohjaa alueelliset ilmastokoordinaattorit

Kuopion kaupunki
Kuopio toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana sekä vastaa Kuopiossa ja Siilinjärvellä tehtävästä ilmastotyöstä. Koska molemmissa Kuopion seudun kunnissa on jo olemassa ilmasto-ohjelmat, on niiden toimeenpano pääosassa hankkeen toimenpiteitä. Tavoitteena on saada ilmastotoimet osaksi kuntien työntekijöiden arkea sekä talousjohtamista. Kuopion seudun ilmastotyöstä vastaa ilmastokoordinaattori Tanja Pöyhönen ja koko hankkeen koordinoinnista sekä viestinnästä vastaa projekti- ja viestintävastaava Stella Siitonen. Syksyn aikana kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa, kartoitetaan toimialojen tuen tarpeita molemmissa kunnissa sekä käynnistetään ensimmäisiä käytännön toimenpiteitä toimialoilla. Kuopiossa ensimmäiset käytännön toimenpiteet kohdistuvat asemakaavoitukseen ja kunnallistekniseen suunnitteluun.

Iisalmen kaupunki
Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi ovat mukana SISU-hankkeen Iisalmen kaupungin toteutuksessa. Sonkajärveä lukuun ottamatta muut kunnat ovat aloittaneet ilmastotyönsä jo aiemmassa ilmastohankkeessa tehden ilmastosuunnitelmat ja osallistumalla muuhun hanketoimintaan, kuten kokeiluihin ja selvitystöihin. On mukavaa saada uusi kunta mukaan, nyt kaikissa Ylä-Savon seitsemässä kunnassa tapahtuu monitahoista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Iisalmen kaupungin hanketoteutuksesta vastaa ilmastokoordinaattori Kirsi Savolainen. Työt ovat alkaneet kuntien nykyisten tilanteiden kartoituksella, tulevan suunnittelulla sekä uusien ja vanhojen kontaktien herättämisillä.

Navitas Kehitys Oy
Keski-Savossa Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella ilmastokoordinaattorina työskentelee Katri Nuuttila. Keski-Savossa ilmastotyö on aloitettu jo ennen SISU-hanketta ja jokaisella kunnalla on jo esimerkiksi ilmasto-ohjelmat. Hyvin alkanutta ilmastotyötä on jatkettu selvittämällä kuntien kanssa ilmastosuunnitelman päivitystarpeita ja suunnittelemalla ilmastotyön kehittämistä kuntaorganisaatioissa. Yhteistyö Keski-Savon jätehuollon kanssa jätteiden kierrätyksen ja lajittelun parantamiseksi on myös aloitettu.

SavoGrow Oy
Ilmastokoordinaattoreina SavoGrown alueella eli Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla toimivat Anssi Kemppinen ja Elli Hämynen. SISU-hanke on käynnistynyt kunnissa jo tehtyjen ilmastotoimien selvittämisellä, kuntalaisten tapaamisella kesätapahtumissa ja kuntaorganisaatioissa käytävillä ilmastokeskusteluilla. Lisäksi on viritelty yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Keitele ja Pielavesi ovat Anssi Kemppisen kohdekuntia. Kemppinen on töissä 50 prosentin työajalla. Kunnissa on alettu kartoittaa nykyisiä ilmastotoimia ja kuntien ohjausryhmät tapasivat ensimmäistä kertaa elokuussa.

Elli Hämynen vastaa ilmastotyön koordinoinnista Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla. Työ tapahtuu yhteistyössä kuntien työryhmien kanssa ja syksyn aikana ilmastotyö jatkuu kuntien lähtökohtien selvittämisen, ilmastosuunnitelmien tavoitteiden määrittelyn ja kuntalaiskyselyn parissa.

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivut: www.pohjoissavonsisu.fi
Facebook: Sisu-hanke
Instagram: @ilmastosisu


Jaa julkaisu