ilmastotiekartta ilmastotyö seurantaraportti

Missä mennään Pohjois-Savon ilmastotyössä? – Seurantaraportti kertoo maakunnan ilmastotyön etenemisestä

Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutumisesta kertova seurantaraportti on koottu ensimmäistä kertaa. Seurantaan asetetut mittarit luovat tilannekuvaa maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustyön etenemisestä.

Pohjois-Savossa on asetettu maakunnan yhteinen hiilineutraaliustavoite vähentää ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen edistämiseksi maakunnassa tehdään suunnitelmallista työtä. Maakunnan tavoitteet ja päästövähennyksiin tähtäävät toimenpiteet on kirjattu Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan, joka valmistui keväällä 2021.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantaraportti kokoaa yhteen maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustyötä ja kertoo tilannekuvaa työn etenemisestä. Seurantaraporttiin on kerätty ilmastotyön etenemistä kuvaavat indikaattoritiedot ilmastotiekartan painopisteiden mukaisesti jaoteltuina. Raporttiin on lisäksi nostettu mukaan Pohjois-Savon alueella toteutettuja hyviä ilmasto- ja kiertotaloustyötä edistäviä hankkeita ja käytännön tekoja.

Ilmastotyön säännöllinen seuranta tukee maakunnan ilmastotyötä koskevaa päätöksentekoa ja avoimuutta. Jatkossa ilmastotiekartan seurantatiedot kootaan vuosittain. Vuosina 2022–2023 indikaattoritietojen kokoamisesta vastaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke.

Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvussa

Energiantuotanto ja -kulutus on yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasujen päästölähteistä Pohjois-Savossa. Siirtyminen kasvihuonekaasupäästöjä tuottavista fossiilisista energiamuodoista uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, hillitsee ilmastonmuutoksen etenemistä. Pohjois-Savossa uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta on kasvanut tasaisesti lähes koko 2010-luvun ajan, ollen 53 % vuonna 2020. Pohjois-Savon ilmastotiekartan Puhdasta energiaa reilusti -painopisteen alle on koottu maakunnassa tunnistetut toimet, jotka ohjaavat energian tuotantoa, jakelua ja käyttöä päästövähennyksiin.

Hiilinielujen säilymiseen tulee kiinnittää huomiota

Hiilinielujen ja -varastojen merkitys maakunnan ilmastonmuutoksen hillintätoimien kannalta on merkittävä. Pohjois-Savossa metsä- ja maa-alueet sitovat ja varastoivat merkittävän määrän maakunnan hiilidioksidipäästöistä.

Pohjois-Savossa puuston vuotuinen kasvu on pitkään ollut metsien hakkuupoistumaa suurempi. Aivan viime vuosina kasvun ja poistuman välinen suhde on hieman kaventunut. Metsien hakkuilla on suuri merkitys hiilinieluihin. Hakkuut eivät saa ylittää metsän kasvua, sillä muuten metsän kyky sitoa ja varastoida hiiltä vaarantuu. Tämä on tärkeää huomioida metsien hiilensidontakyvyn säilyttämiseksi ja maakunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Pohjois-Savon ilmastotiekartan yhtenä painopisteenä ovat Kasvavat hiilinielut ja -varastot. Painopisteen alle on koottu hiilen sidontaa ja varastointia tukevia toimenpiteitä.

Lisätietoja


Jaa julkaisu