ilmastotyö Kiertotalous

Jätepoliittinen ohjelma määrittää jätehuollon kehittämislinjat ja kiertotaloustavoitteet

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueen yhteinen jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 on valmistunut. Jätelautakunta valmisteli ohjelman laajassa yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa alueen asukkaita ja keskeisiä sidosryhmiä kuullen. Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnallisen jätehuollon toimijat ovat yhdessä määritelleet kehittämistavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä jätteettömyyden ja materiaalienkierron edistämiseksi sekä jätehuoltopalveluiden kehittämiseksi.

Toiminta toteuttaa seuraavia ilmastotiekartan toimenpiteitä:

Visiona tulevaisuus, jossa jätehuolto toimii ja kiertotalous toteutuu

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä niiden 15 kunnan alueella, jolla kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko hoitaa jätehuollon palvelutehtävät. Jätepoliittinen ohjelma on toimialueen kuntien, Jätekukon ja jätelautakunnan yhteinen ohjelma, jossa määritellään jätehuollon kehittämistavoitteet sekä keinoja kiertotalouden edistämiseksi. Ohjelma tukee osaltaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tahtotilan sekä lainsäädännön asettamien kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat kunnat: Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Pieksämäki,
Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto.
Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueen kartta.

Savo-Pielisen jätelautakunta aloitti uuden jätepoliittisen ohjelman valmistelun vuonna 2022 edellisen ohjelman toimikauden päättyessä, jolloin myös muuttunut jätelainsäädäntö patisti pohtimaan alueen jätehuollon tulevaisuutta. Valmistelutyötä tehtiin yhteistyössä alueen kuntien ja Jätekukon kanssa, koska näillä toimijoilla on myös keskeinen rooli ohjelman toimeenpanossa. Lisäksi selvitettiin keskeisten sidosryhmien ja asukkaiden näkemyksiä jätehuollon kehittämisen suuntaviivoista ja painopisteistä.

Valmistelussa hyödynnettiin perinteistä kyselytutkimusta sekä työpajoja, joissa visioitiin jätteetöntä tulevaisuutta Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmällä. Tulevaisuuteen luotaavan ajattelun pohjalta muodostui toimialueen visio tulevaisuuteen:

Arjen kiertotalous toteutuu alueella ympäristöä kunnioittaen yhteistyön ja asukkaiden tarpeita palvelevan jätehuollon voimalla.”

Vuoteen 2030 tähtäävän jätepoliittisen ohjelman pääteemoiksi muodostui jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen, kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste sekä asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut. Jokaisen teeman alle on koottu toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat ohjelman toimikaudella.

Jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen

Jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada syntyvän jätteen määrä laskuun niin, että vuonna 2030 jätemäärä on pienempi kuin vertailuvuonna 2020.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kulutuksen vähentämistä ja hankintojen vastuullisuuden edistämistä. Kunnat ovat kiertotalouden avainpelaajia, joten kuntien tulee omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja toimia kiertotalouden mahdollistajina. Etenkin julkisten hankintojen kautta voidaan edistää kiertotaloutta huomioimalla hankintojen ympäristövaikutukset ja edellyttämällä esimerkiksi kestävyyttä, laatua ja korjattavuutta.

Lisäksi kiertotalousosaamisen kehittämisellä ja ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen panostamalla pyritään siihen, että kiertotalouden periaatteet toteutuvat arjessa ja organisaatioiden toiminnassa.

Kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste

Kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään materiaalitehokkuutta ja kierrätystä niin, että kierrätysaste saavuttaa 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.

Kunnianhimoinen, valtakunnallista tavoitetta korkeampi, kierrätystavoite edellyttää toimenpiteitä uusiomateriaalien käytön edistämiseksi ja jätteiden lajittelun tehostamiseksi. Lisäksi on tärkeää panostaa kiertotalouden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä edistää alan toimijoiden toimintaedellytyksiä esimerkiksi maankäytön suunnittelun avulla. Hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen yhteistyöverkostojen kautta sekä eri toimijoiden välisen vuoropuhelun vahvistaminen edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut

Asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut -asiakokonaisuuden alle koottujen toimenpiteiden tavoitteena on, että jätehuollon asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla ja jätehuolto toteutuu hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.

Tahtotila on, että kierrättäminen ja jätteiden lajittelu toimii sujuvasti arjessa ja asukkaat osallistuvat jätehuoltopalveluiden kehittämiseen. Lisäksi saavutettavuus ja ympäristönäkökohdat ovat palveluiden kehittämisen keskiössä, jotta jätehuolto toteutuu kestävästi asukkaita palvellen kuormittamatta kuitenkaan ympäristöä. Seurannan ja valvonnan avulla huolehditaan siitä, että kiinteistöt ovat kattavasti jätehuoltopalveluiden piirissä eikä jätteistä aiheudu ympäristöhaittoja.

Pitkäjänteinen kehittämistyö näkyy alueen jätehuollossa

Jätepoliittisella suunnittelulla on Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella pitkät perinteet; ensimmäinen jätestrategia on laadittu vuonna 2005, jonka jälkeen jätepoliittisia linjauksia on päivitetty säännöllisesti. Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 on neljäs alueen jätehuollon kehittämistä varten tehty ohjelmatyö.

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittämistyö näkyy alueen jätehuollossa. Esimerkiksi edellisessä jätepoliittisessa ohjelmassa linjattiin kierrätettävien jätteiden erilliskeräyksen laajentamisesta materiaalien hyötykäytön tehostamiseksi. Tämän linjauksen mukaisesti kunnallisten jätehuoltomääräysten keräysvelvoitteita on tarkasteltu säännöllisesti. Esimerkiksi toivottu ja asiakkailta kiitosta saanut muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys aloitettiin alueella ensimmäisten joukossa Suomessa. Lisäksi lasipakkausten sekä pienmetallin kiinteistökohtaista keräystä on alueella laajennettu. Jätehuoltomääräysten muutoksilla on myös vastattu uudistuneessa jätelainsäädännössä asetettuihin valtakunnallisiin keräysvelvoitteisiin.

Hyvän kehityssuunnan säilyttäminen ja uuden jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rohkeasti toimenpiteisiin ryhtymistä. On hienoa todeta, että kaikki Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueen 15 kuntaa ovat vuoden 2023 aikana hyväksyneet uuden jätepoliittisen ohjelman, ja sitoutuneet näin edistämään kiertotaloutta omassa toiminnassaan yhdessä linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Jätelautakunta seuraa ohjelman toteutumista ja kutsuu myös koolle kuntien, Jätekukon, alueen ELY-keskusten edustajista koostuvan yhteistyöryhmän, joka tukee ohjelman jalkauttamista käytäntöön. Yhdessä meillä kunnallisen jätehuollon toimijoilla on mahdollisuus siirtää jätepoliittisen ohjelman toimenpiteet tavoitetasolta käytännöntoiminnaksi ja tukea näin osaltamme siirtymää kohti kiertotaloutta.

Teksti: ympäristöasiantuntija Mirkka Korhonen, Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätietoja

Mirkka Korhonen
Savo-Pielisen jätelautakunta
puh. 044 718 5065, mirkka.korhonen(a)kuopio.fi
Jätepoliittinen ohjelma (jatelautakunta.fi)
Savo-Pielisen jätelautakunnan verkkosivu (jatelautakunta.fi)


Jaa julkaisu

Lisää kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *