mukana yhteisellä polulla

Suomen metsäkeskus mukana yhteisellä polulla


Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Metsistä ratkaisuja yhteiseen ilmastotyöhön

Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta ja myöntää tukia metsien sekä luonnon hoitoon. Metsäkeskus tarjoaa avoimesti metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Metsäkeskus myös edistää sitä, että metsään liittyvät elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja että niiden toiminta on kannattavaa.
Metsillä on ollut ja tulee olemaan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastokestävässä metsänhoidossa huolehditaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti puuston elinvoimaisuudesta ja hyvästä kasvukunnosta. Hoidettu, elinvoimainen, terve ja hyvässä kasvukunnossa oleva metsä toimi tehokkaana hiilinieluna ja pystyy samalla sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ääreneviin sääoloihin ja tuhoriskeihin. Sekapuustoisuuden suosiminen lisää metsien monimuotoisuutta ja pienentää samalla tuhoriskejä tilanteissa, joissa tuho kohdistuu metsikön yhteen puulajiin. Metsien tuhoriskeistä voit lukea lisää Metsäkeskuksen verkkosivuilta (metsakeskus.fi).

Metsän eri käyttömuotojen yhteensovitus eli kokonaiskestävyys on tullut vuosi vuodelta tärkeämmäksi. Metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää monella lailla. Osa meistä näkee metsät pääosin taloudellisen hyvinvoinnin, osa monimuotoisuuden, osa jonkun muuan tärkeäksi katsomansa näkökulman kautta. Hyvä on kuitenkin muistaa, että metsät ovat pääosin yksityisten metsänomistajien omistuksessa ja päätösvallassa Suomessa.

Isossa kuvassa kokonaiskestävän metsätalouden edistäminen on matka, jonka määränpäätä emme saavuta yksin. Ympärillä oleva maailma ja yhteiskunnalliset ilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Samalla ne ohjaavat metsiemme käyttöä ja erilaisten metsä- ja puupohjaisten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Kukapa ei olisi viime aikoina arvuutellut tulevan kauden marjasatoa tai lukenut vähintään otsikkoa hiilinieluista?

Pohjois-Savon metsäohjelma edistää metsien kestävää käyttöä

Metsäkeskuksessa tehtäviä käytännön ilmastotöitä ovat mm. koulutus, neuvonta ja tiedotus esimerkiksi siitä, miten metsänomistaja voi omilla toimillaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja metsien monimuotoisuutta. Metsäkeskus on myös mukana erilaisissa tutkimushankkeissa ja työryhmissä, jossa kehitetään menetelmiä metsien kokonaiskestävyyden eteen. Näistä hyvänä esimerkkinä kaikkea metsäpolitiikkaa ohjaavien metsänhoidon suositusten päivittäminen.

Alueellinen metsäohjelma yhdistää maakunnan toimijat omien rooliensa mukaisesti edistämään yhdessä metsien monipuolista ja kestävää käyttöä käytännössä. Tavoitteita ovat muun muassa metsänhoidon, luonnonhoidon ja ilmastokestävyyden tasojen parantaminen maakunnissa – ohjelmissa on huomioitu niin EU:n metsästrategia kuin kansallinen metsäpolitiikkakin. Alueellisten metsäohjelmien toteutusta seurataan maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joissa on laajasti edustettuna sidosryhmiämme – tavoitteena on edistää moniäänistä metsäkeskustelua. Metsäkeskuksen rooli puolueettomana asiantuntijatalona, metsälain valvojana ja toimeenpanijana sekä elinkeinojen edistäjänä korostuu alueellisen metsäohjelman toteutuksessa päivä päivältä enemmän. Yhteistyölle ja laadukkaalle metsä- ja luontotiedolle on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan voidaksemme metsäalalla yhteisesti vastata esimerkiksi energiakriisin luomiin haasteisiin kestävällä tavalla.

Pohjois-Savon metsäohjelma 2021-2025 (Metsäkeskus.fi) sisältää maakunnan metsien kehittämistoimet myös ilmastonmuutoksen osalta. Mainittuina ovat muun muassa joutoalueiden metsitys, hiilivarastojen lisääminen metsiä hoitamalla ja hiilen sitominen puurakennuksiin. Mainitsematta eivät saa jäädä myöskään kehittyvät metsänhoitotavat, fossiilisten polttoaineiden korvaamisen puuenergialla ja maakunnan ilmastotyöryhmiin osallistumisen.

Heli Jääskeläinen, elinkeinopäällikkö, Pohjois-Savo, Suomen metsäkeskus

Lisätietoja

Heli Jääskeläinen
Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Savo, Suomen metsäkeskus

Juha Tuononen
Metsänhoidon asiantuntija, Suomen metsäkeskus

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Teksti on päivitetty 30.5.2023


Jaa julkaisu