mukana yhteisellä polulla

Suomen metsäkeskus mukana yhteisellä polulla


Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Tahtoa, tietoa, toimenpiteitä ja yhdessä tekemistä

Ilmastonmuutos on kaikkeen vaikuttava ja monia ihmisiä pelottavakin asia. Ilmastomuutoksen ratkaisusta on erilaisia näkemyksiä: millä keinoin, kenen rahalla, missä päin maailmaa ja koska ongelma ratkaistaan? Ongelman ratkaiseminen edellyttää toimia kaikilta valtioilta, yrityksiltä ja ihmisiltä. Myös Metsäkeskukselta ja minulta.  

Metsillä on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät sitovat hiiltä puuhun, kasvillisuuteen ja maaperään. Metsänkäsittelyllä voidaan vaikuttaa maaperästä vapautuvan kasvihuonekaasujen määrään. Toisaalta puusta, uusiutuvasta luonnonvarasta, tehdyt tuotteet korvaavat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Monissa puusta tehdyissä tuotteissa, esim. puurakennuksissa, hiili myös varastoituu pitkäksi aikaa. Ilmastonmuutosta ei ratkaista tai jätetä ratkaisematta metsien käytöllä tai käyttämättömyydellä. Ratkaisu tehdään ennen kaikkea fossiilisesta energiasta luopumisella.

Metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää monella lailla. Osa meistä näkee metsät pääosin taloudellisen hyvinvoinnin, osa monimuotoisuuden, osa jonkun muuan tärkeäksi katsomansa näkökulman kautta. Metsän eri käyttömuotojen yhteensovitus onkin tullut koko ajan tärkeämmäksi. Hyvä on kuitenkin muistaa, että metsät ovat pääosin yksityisten metsänomistajien omistuksessa ja päätösvallassa Suomessa.

Pohjois-Savon metsäohjelma edistää metsien kestävää käyttöä

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsien hoidon ja käytön edistäminen sekä niiden monimuotoisuuden säilyttäminen. Ilmastonmuutos on tullut vuosi vuodelta voimakkaammin mukaan Metsäkeskuksen toimintaan. Arvatenkin sama kehitys jatkuu.

Metsäkeskuksessa tehtäviä käytännön ilmastotöitä ovat mm. koulutus, neuvonta ja tiedotus esimerkiksi siitä, miten metsänomistaja voi omilla toimillaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja metsien monimuotoisuutta. Metsäkeskus on myös mukana erilaisissa tutkimushankkeissa ja työryhmissä, jossa kehitetään menetelmiä metsien kokonaiskestävyyden eteen. Näistä hyvänä esimerkkinä on turvemaihin liittyvät Suo- ja Turvi-hankkeet sekä metsänhoidon suositusten päivittäminen.

Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön toimeenpanosta. Monella metsälaeista on suora yhteys ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillintään: metsälailla uudistamisvelvollisuuden kautta, kestävän metsätalouden rahoituslailla terveyslannoituksen ja joutoalueiden metsitystuen kautta sekä metsätuholailla juurikäävän torjunnan kautta.  

Pohjois-Savon metsäohjelma 2021-2025 (Metsäkeskus.fi) sisältää maakunnan metsien kehittämistoimet. Ilmastonmuutoksen osalta ohjelma sisältää joutoalueiden metsityksen, hiilivarastojen lisäämisen hoitamalla metsiä ja sitomalla hiiltä puurakennuksiin, kehittyvät metsänhoitotavat, fossiilisten polttoaineiden korvaamisen puuenergialla ja maakunnan ilmastotyöryhmiin osallistumisen.

Helena Reiman, aluejohtaja, Suomen metsäkeskus

Lisätietoja

Helena Reiman
Aluejohtaja, Suomen metsäkeskus

Juha Tuononen
Metsänhoidon asiantuntija, Suomen metsäkeskus

Nuutti Kiljunen
Elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi


Jaa julkaisu