mukana yhteisellä polulla

Pohjois-Savon ELY-keskus mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Maakunnallisen ilmastotyön koordinoija

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeella ja valmistelee yhteistyössä sidosryhmien kanssa Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa.

Vuoden 2020 alussa alkanut HIMA-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta, joista rahoitusta myöntää Pohjois-Savon liitto. HIMA-hanke jatkuu 30.10.2021 saakka.

Ilmastotyötä alueellisen hyvinvoinnin ja vähähiilisen talouden edistämiseksi

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuilla ilmastotyö näkyy monin tavoin. Tästä alla esimerkkejä.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Vastuualueella tuetaan vähähiilisen talouden toteutumista usein keinoin. Alla muutamia poimintoja.

 • Varmistetaan tarvittavan työvoiman saatavuus ilmasto- ja kiertotalousosaajien koulutusta tukemalla.
 • Tuetaan maa- ja metsätaloudessa jalostusasteen nostoa ja kestävämpää luonnonvarojen käyttöä.
 • Edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä hyödyntämällä alustatalouden, kiertotalouden ja tekoälyn mahdollisuuksia. ​
 • Osallistutaan asiantuntijana ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kiertotaloutta tukeviin hankkeisiin.
 • Edistetään kestävää kalataloutta ja lähikalan hyödyntämistä.

Liikenteen ja infran ilmastotyö

Vähähiilinen liikenne on yksi kehittämisen tavoitteista. Liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Nostoja liikenteen ja infran tiimoilta:

 • Seudullisissa liikennejärjestelmäryhmissä pyritään tuomaan esille uusia avauksia ja hankkeita uusien käyttövoimien suhteen.
 • Parannamme erityisesti työ- ja opiskelumatkojen joukkoliikenneyhteyksiä ts. hankimme bussivuoroja täydentämään markkinaehtoisen liikenteen tarjontaa.
 • Teemme kävelyn ja pyöräily toimenpideohjelmaa,
 • Osallistumme kuntien ja kaupunkien kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hankkeisiin
 • Tarkistamme jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoluokkia ELY-keskuksen alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä

Ympäristö

Vastuualueella ilmastoasiat otetaan huomioon kaikissa tehtävissä mm. seuraavasti:

 • Arvioidaan erilaisten hankkeiden ilmastovaikutuksia
 • Toteutetaan hydrologista seurantaa ja vesien tilan seurantaa (pitkissä aikasarjoissa näkyy hyvin ilmastomuutoksen vaikutus)
 • Huolehditaan vesitaloudessa ilmastokestävistä toimista (järvien säännöstelyt, tulvariskienhallinta, vesihuollon varautuminen)
 • Vesienhoidossa suunnitellaan toimenpiteitä ja avustetaan hankkeita, joilla lisääntyneiden valumien aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan hallita paremmin
 • Alueidenkäytössä ohjataan maankäyttöä ilmastomyönteiseen suuntaan
 • Luonnonsuojelussa turvataan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään viherverkostoja, jotta eri lajit pystyvät sopeutumaan paremmin muutoksiin
 • Ympäristönsuojelun tehtävissä ohjataan toimintaa vähähiiliseen ja kiertotalouden suuntaan.

Pohjois-Savon TE-toimisto

Toimistossa toimitaan ilmastoviisaasti ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus myös ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmasta:

 • Asiakkaille tarjotaan jatkossa yhä parempia etäpalveluita ja vähennetään näin liikkumisen tarvetta.
 • Henkilöstön ilmasto- ja digiosaamista parannetaan mm. koulutuksia hyödyntäen. Samalla nostetaan esille henkilöstön ilmastotekoja.
 • Tuetaan yritysten liiketoimintaedellytyksiä muuttuvassa ilmastossa.
 • Neuvotaan yrityksiä ja asiakkaita osaamistarpeiden tunnistamisessa ja huomioidaan kasvava ilmasto- ja kiertotalousosaamisen tarve.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa asetetaan talven 2020-2021 aikana yhteiset tavoitteet ilmastoasioissa. Samalla käydään läpi työtehtävät, joissa ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioiminen on erityisen tärkeää.

Lisätietoja

Pasi Patrikainen
Ylijohtaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tapio Kettunen
Ilmastoasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Jaa julkaisu