mukana yhteisellä polulla

Kuopion alueen kauppakamari mukana yhteisellä polulla

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Kuopion alueen kauppakamari kannustaa yrityksiä vastuullisuuteen

Kuopion alueen kauppakamari kannustaa yrityksiä liittymään Keskuskauppakamarin luomaan ilmastositoumukseen, jossa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tässä järjestelmässä yritykset ensin kartoittavat aiheuttamansa päästöt ja toiseksi sitoutuvat pienentämään hiilijalanjälkeään.

Ilmastositoumus keskittyy yritystoiminnan suoriin päästöihin sekä tavarakuljetusten ja henkilöliikkumisen päästöihin. Yritys laatii aikataulutetun toimenpidesuunnitelman päästövähennystoimenpiteistä, raportoi vuosittain toimien toteutumisestä sekä vähennysten edistymisestä. Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta myöntää oikeuden käyttää Ilmastositoumus—tunnusta ja sen käyttöoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Viitostiestä kestävä väylä

Pohjois-Savon on vientivetoinen talousalue ja elinkeinoelämässä painottuvat erityisesti liikenteen päästöt.  Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen päästöistä ja tieliiketeen osuus liikennepäästöistä on noin 94 prosenttia. Kauppakamari edistääkin tavoitetta, että elinkeinoelämän kuljetuksista ja ihmisten liikkuminen ja matkustaminen siirtyvät mahdollisuuksien mukaan kestävämpiin kuljetus- ja liikkumismuotoihin. Pohjois-Savossa Viitoskäytävällä raiteilla kulkee kansainvälisestikin korkea osuus kuljetuksista ja esimerkiksi työmatkaliikenteessä voidaan vielä lisätä joukkoliikenteen hyödyntämistä ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja.  Ensisijainen keino lisätä kuljetusten kestävyyttä ovat tiekuljetusten sujuvoittaminen tieinfraa parantamalla (ohituskaistat, tiegeometria, liittymät) sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien (kuten biopolttoaineet, biokaasu, sähkö ja vety) käytön mahdollistaminen.

Kauppakamari on vahvasti mukana Viitostie ry:ssä. Valtatie 5 itäisen Suomen pääväylänä halutaan profiloida kestävänä väylänä yhdessä Savon radan kanssa, jossa elinkeinoelämän, työ- ja vapaa-ajan liikkuminen on mahdollisimman päästötöntä. Viitostie ry tekikin aloitteen kattavan vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamisesta viitostien varrella oleviin kaikkiin kuntiin, kaupunkeihin ja liikenteen solmukohtiin.

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari
Kaija Savolainen
kaija.savolainen(at)kuopiochamber.fi

Kuopion alueen kauppakamarin tehtävä on olla liikkeelle paneva voima muutokselle, jotta elinkeinoelämämme kehittyy paikallisesti ja menestyy kansainvälisesti. Kilpailuvalttimme maailmalla on kestävä kehitys ja kauppakamari vauhdittaakin yritysten vastuullisuutta.


Jaa julkaisu