hanke vastuullisuus yritykset

Kestävää kasvua pk-yrityksille

Toteuttaja ja toteutusaika

Savonia-ammattikorkeakoulu
1.1.2024-31.3.2026

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Budjetti: 479 056 €

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen pk-yritysten kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeessa tuetaan yritysten liiketoiminnan muutosta kohti kestävää liiketoimintaa, kestävämpiä tuote- ja palvelukonsepteja sekä digisiirtymää. Hankkeessa vahvistetaan yritysten muutosajattelua ja uudistavaa johtamista, päivitetään pk-yritysten kykyä hyödyntää ja kääntää kestävä liiketoiminta sekä kaksoissiirtymä kilpailukyvyksi. Yritysten innovointikyvykkyyttä lisätään vahvistamalla niiden valmiutta myös luovan osaamisen hyödyntämiseen ja näin monialaiseen yhteistyöhön. Yritysten t&k -intensiteetti kasvatetaan sellaisessa uudistavassa ja elinkeinoelämälähtöisessä innovaatiotoiminnassa, jonka keskiössä on kestävän kehityksen tavoitteet ja hiilikädenjälki.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen tavoitteisiin päästään toimenpiteillä, jotka toteutetaan hankkeen kolmessa työpaketissa:

Työpaketti 1: Vastuullisuusajattelun perusteet yrityksille
Työpaketti 2: Syventävä vaihe / johdon tuki
Työpaketti 3: Palvelumuotoilupilotti
Työpaketti 4: Seuranta ja arviointi

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena alueen pk-yritysten tulevaisuusymmärrys on parantunut ja vastuullisuuteen tähtäävä innovaatiokyvykkyys ja TKI-toiminta on kasvanut. Yrityksillä on käynnissä nykyistä enemmän kestävän liiketoiminnan kehittämisprosesseja. Maakunnan vihreä siirtymä ja digisiirtymä ovat edistyneet niin, että yritykset osaavat huomioida kaksoissiirtymän toiminnassaan sekä tuotteidensa ja palveluidensa kehittämisessä. Hanketoiminnalla vaikutetaan myös hiilitaseeseen.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät: Pohjois-Savossa toimivat elinkeinot, pienet ja keskisuuret yritykset elinkaaresta riippumatta. Hanke kohdistuu ensisijaisesti strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin ja kehittämiskohteisiin kone- ja energiateknologiassa, metsäteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, hyvinvointiteknologiassa, matkailussa, älykkäässä vesijärjestelmässä ja biojalostuksessa. Myös muiden alojen kuten luovien alojen yritykset huomioidaan osaksi hanketta.

Lisätietoja

Lauri Kerman
Projektipäällikkö, liiketoiminta-asiantuntija
lauri.kerman(at)savonia.fi
044 785 6815

Hankkeen verkkosivut: https://kestavaakasvua.savonia.fi/


Jaa julkaisu