mukana yhteisellä polulla

GTK mukana yhteisellä polulla


Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Mukana yhteisellä polulla -tunnus

Ratkaisuja kestävään kasvuun

GTK:n strategian mukaisesti tuotamme ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Keskeisinä asioina strategiassamme ovat ilmastonmuutos, puhdas vesi, liikenteen sähköistyminen, materiaalit ja kiertotalous, energiamurros sekä hiilineutraali yhteiskunta.

Ajankohtaisia teemojamme, jotka tukevat hiilineutraalisuuteen pääsemistä ovat

  • Hiilinielujen arviointi ja vahvistaminen (turve- ja kivennäismaat).
  • Geoenergia uusiutuvan energian tuotannossa.
  • Suomen akkuklusterin kehittäminen mineraali- ja prosessointiosaamisellamme.
  • Kiertotalousosaamisen vienti ja siihen liittyvän korkeatasoisen osaamisen kehittäminen.
  • Kestävä merialueiden käyttö sekä merituulivoimarakentaminen.
  • Tietoperusteisen päätöksenteon tuki ja julkisen sektorin datan avaaminen sekä hyödynnettävyys

Vähähiilisten energiaratkaisujen ja hiilensitomisen osalta tuemme Suomen ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita edistämällä hiilivapaiden energiantuotantomuotojen tutkimusta, käytettävyyttä ja käyttöönottoa sekä tutkimuksen keinoin vahvistamalla maaperän hiilinieluja kivennäis- ja turvemailla.

Keskeisinä tavoitteina kiertotaloudessa ovat raaka-aineiden ekotehokas hyödyntäminen ja teollisen toiminnan ympäristöjalanjäljen minimoiminen, materiaalitehokkuus, materiaalivirtojen hallinta, vähäpäästöinen tuotanto sekä jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uusiksi raaka-aineiksi.

Osaamiskeskittymät ja hankkeet ilmastotyön tukena

Tavoitteena on myös luoda vaikuttavia, kansainvälisen tason osaamiskeskittymiä, jotka vahvistavat tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.  Yhteistyö  muiden tutkimuslaitosten (Luke, VTT, THL, Syke), yliopistojen ja oppilaitosten (Pohjois-Savossa mm. Itä-Suomen yliopisto, Savonia) on tässä tärkeässä roolissa. Vesiosaamisklusteri (KWC, Kuopio Water Cluster) toimii tässä hyvänä esimerkkinä. ​

Pohjois-Savossa toimimme mm. Ilmastoturvallisuus hankkeessa, teemme tutkimusta, jotta soita voi hyödyntää kestävästi hiilensidonnan edistämiseksi ja edistämme mineraalisten raaka-aineiden kiertotalouden ratkaisuja (jäte- ja sivuvirrat, prosessivedet). Vesitaloudessa vastaamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin tarjoamalla kokonaisvaltaisia vesienhallinnan ratkaisuja perustuen osaamiseemme hydrogeologisen kierron prosesseista.

Lisätietoa:


Jari Hyvärinen
Geologi, Vesiratkaisut yksikkö, Kuopio
Geologian tutkimuskeskus GTK
etunimi.sukunimi@gtk.fi


Jaa julkaisu