avustus rahoitus tuki

Rahoitusta ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimenpiteisiin

Ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimenpiteisiin on saatavilla ennätyksellisen paljon rahoitusta useista eri rahoituslähteistä. Rahoituksen hakijana voi olla asukas, taloyhtiö, yhteisö, yhdistys, yritys, kunta, oppilaitos tai muu organisaatio, rahoituslähteestä ja rahoittajasta riippuen.

Alla olevaan kuvaan on koottu tietoa ajankohtaisista rahoitushauista, niiden kohderyhmistä ja aikatauluista. Osa hauista päättyy jo marraskuussa 2020, mutta myös uusia aukeaa jatkuvasti. Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.

Avoinna olevat haut
Kuvan saa isommaksi klikkaamalla.


Asukkaille ja taloyhtiöille tukea energiatehokkaaseen asumiseen ja liikkumiseen

Asuinrakennuksiin on saatavilla energia-avustuksia ja tukea öljylämmityksestä luopumiseen. Tukea öljylämmityksestä luopumiseen on haettu runsaasti syksyn 2020 aikana, mutta tukia voidaan myöntää edelleen ja lisärahoitusta on suunniteltu vuodelle 2021. Lisäksi taloyhtiöt voivat hakea avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. ARA myöntää myös avustusta iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen.

Kunnille rahoitusta ympäristötyöhön

Ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun kuntien ilmastotoimenpiteille (ym.fi). Kunnat ja alueet voivat hakea avustusta hankkeisiin, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen taakanjakosektorilla. Hankkeen teema voi liittyä esimerkiksi liikenteen vähähiilisyyteen, rakennusten energiaratkaisujen edistämiseen, kunnan ilmastojohtamisen käytäntöihin tai yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Kuntaliitto on koonnut sivuilleen tietoa käynnissä olevista rahoitushauista (Kuntaliitto.fi). Kunnat voivat saada tukea energia- ja ympäristöinvestointeihin sekä vähäpäästöistä liikkumista edistäviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Traficom myöntää avustusta kunnille liikkumisen ohjaukseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen.

Traficomin avustukset:
Liikkumisen ohjauksen valtionavustus
Tukea liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) mahdollisuuksia on hyödynnetty kunnissa pitkään. Uuden rahoituskauden (2021-2027) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman myötä ilmasto- ja ympäristötyöhön on saatavilla entistä enemmän rahoitusta. Uuden kauden EAKR-rahoituksesta 30 % käytetään ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

EAKR-rahoitusta myöntävät Pohjois-Savon alueelle Pohjois-Savon liitto (Pohjoissavo.fi) ja ELY-keskus (Elykeskus.fi). Pohjois-Savon liitto järjesti 5.11.2020 rahoitusinfon, jonka materiaalit on saatavilla Pohjois-Savon liiton sivuilta (Pohjoissavo.fi).

Rahoitusta oikeudenmukaiseen siirtymään ja turpeen käytön vähentämiseen

EU-kommissio on perustanut Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF), joka kuuluu Suomessa samaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelmaan EAKR:n ja ESR:n kanssa. Rahaston tavoitteena on helpottaa ja hallita aluetaloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita päästövähennysten toteuttaminen aiheuttaa.

JTF:n toimeenpano alkaa kesällä tai syksyllä 2021. Pohjois-Savon alueellista JTF-strategian valmistelua ohjaa Pohjois-Savon liiton koordinoima strategiaryhmä. Rahoitusta voidaan osoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä niihin liittyviin teknologiainvestointeihin, taloutta monipuolistaviin pk-yritysinvestointeihin, työntekijöiden uudelleen koulutukseen sekä laitosalueiden kunnostukseen ja saneeraukseen. Suomen JTF-rahoituksen määrästä alueittain ja kriteereistä ei ole vielä päätetty.

Päästövähennyksien toteuttamisella on vaikutuksia Pohjois-Savossa muun muassa fossiilisten polttoaineiden käyttöön, niiden jakeluun ja turvetuotantoon. Vaikutuksia arvioidaan Pohjois-Savon strategiaryhmän toimesta talven 2020-2021 aikana. Samalla arvioidaan niiden toimenpiteiden toteutettavuutta, joita JTF-rahastosta voidaan rahoittaa.


Jaa julkaisu