ilmasto kasvihuonekaasupäästöt

Pohjois-Savon hiilipäästöt laskivat 5,3 % vuonna 2020

Suomen ympäristökeskus SYKEn julkaisemien ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon hiilipäästöt ovat laskeneet 5,3 % vuonna 2020. Eniten vähenivät sähkön käytön päästöt.

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisi 16.8.2021 ennakkotiedot kuntien vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt olivat 1857,9 kt CO2 -ekv vuonna 2020. Hiilipäästöt olivat 5,3 % pienemmät kuin vuonna 2019. Pohjois-Savossa päästöjen muutos on samansuuntainen koko maan päästökehityksen kanssa.

Pohjois-Savon alueella suurin muutos tapahtui sähkön käytön päästöissä, jotka laskivat edellisvuodesta 20,1 % (Kuva 1). Muita suuria pudottajia olivat sähkölämmitys (-18,1 %), kaukolämpö (-9,5 %) sekä öljylämmitys (-8,6 %). Energiasektorin päästöjä laskivat sähkön tuotannon siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuviin energialähteisiin sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus. Myös kaukolämpöä tuotettiin enenevässä määrin biomassalla, ja öljylämmityksessä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin.

Tieliikenteen päästöt vähenivät 5,2 % edellisestä vuodesta. Tieliikenteen päästöjen laskun voidaan olettaa johtuvan osittain koronan aiheuttamasta liikenteen vähentymisestä, mutta myös ajoneuvojen energiatehokkuuden paraneminen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyminen alkavat vähitellen näkyä päästöissä.

Pohjois-Savon suurimmat päästölähteet edellisvuoden tapaan olivat maatalous (32,5 %), tieliikenne (23,2 %) ja kaukolämpö (10,8 %).

Kuva 1: Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 2007-2020 (ennakkotieto). Päästöt on laskettu Hinku-menetelmän* mukaisesti. (Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE)

Pohjois-Savon kunnista Kaavi, Kuopio ja Leppävirta ovat onnistuneet pudottamaan päästöjään eniten

Myönteinen päästökehitys Pohjois-Savon hiilipäästöissä on nähtävissä myös pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Pohjois-Savon alueella hiilipäästöt ovat vähentyneet keskimäärin 32 % vuosina 2007-2020. Pohjois-Savon kunnista Kaavi on onnistunut vähentämään kokonaishiilipäästöjään eniten (-50 %) (Kuva 2). Seuraavaksi eniten kokonaispäästöt ovat laskeneet Kuopiossa (-43 %) ja Leppävirralla (-39 %). Koko Suomen tasolla keskimääräinen muutos kuntien hiilipäästöissä samalla aikavälillä on -34 %.

Kuva 2: Pohjois-Savon kuntien kokonaiskasvihuonekaasupäästöjen muutos vuosina 2007-2020 (ennakkotieto). Päästöt on laskettu Hinku-laskentamenetelmän* mukaisesti. (Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE)

Pohjois-Savon väkilukuun suhteutetut asukaskohtaiset hiilipäästöt olivat vuonna 2020 keskimäärin 7,5 t CO2-ekv. Pohjois-Savon kunnista kaikkein pienimmät päästöt olivat Kuopiossa, jossa päästöjä syntyi 5,2 t CO2-ekv asukasta kohden. Kuopiossa asukaskohtaiset hiilipäästöt ovat myös pienentyneet eniten (47 %) vuosien 2007-2020 aikana (Kuva 3). Erot kuntien hiilipäästöjen välillä liittyvät erityisesti elinkeinorakenteisiin, mutta myös maantieteellisiin ominaisuuksiin ja energiantuotantoon.

Kuva 3: Pohjois-Savon kuntien asukaskohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen muutokset vuosina 2007-2020 (ennakkotieto). Päästöt on laskettu Hinku-laskentamenetelmän* mukaisesti. (Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE)

SYKE:n julkaisemat päästötiedot vuodelta 2020 ovat ennakkotietoja, ja lopullinen laskelma julkaistaan keväällä 2022. Liikenteen, f-kaasujen ja maatalouden osalta laskenta vastaa jo nyt melko hyvin lopullisia lukemia, mutta teollisuuden ja kaukolämmön päästöjen laskentaan liittyy epävarmuuksia, joiden vuoksi lukemat voivat vielä muuttua.

*Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitetussa oletuslaskennassa sovelletaan Hinku-laskentasääntöjä. Hinku-laskennassa on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Näin ollen suurin osa teollisuudesta ja läpiajoliikenne jäävät laskennan ulkopuolelle. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan Suomessa tuotetun keskimääräisen sähkön päästöjen mukaan. Kuntien alueella tapahtuva tuulivoiman tuotanto otetaan erikseen huomioon laskemalla kunnalle tuulivoimantuotannosta päästöhyvitys.

Lisätietoja


Jaa julkaisu