BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230927T062152Z DESCRIPTION:Tervetuloa Pohjois-Savon ilmastofoorumiin torstaina 16.11.2023! \n\n\nIlmastofoorumin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen er i näkökulmat: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa. Tav oitteena on vahvistaa ymmärrystä sopeutumistyön laajuudesta ja tarpeest a sekä lisätä yhteistyötä ja konkretiaa.\n\n \n\nLuvassa on asiantunt ijapuheenvuoroja\, sopeutumisen kyselytunti sekä työpajatyöskentelyä. \n\n\nSopeutumisen teema koskettaa meitä laajasti. Odotamme erityisesti n äkevämme kuntatoimijoita\, vesi-\, energia- ja ruokahuollon sekä maa- j a metsätalouden asiantuntijoita eri organisaatioista. Myös yritysten edu stajat\, ympäristöasiantuntijat\, kaavoittajat\, terveys- ja sosiaalihuo llon ammattilaiset\, turvallisuusala\, tutkijat – liittykää mukaan.\n\ nOhjelma ja muu info: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/pohjois-savon-i lmastofoorumi-16-11-2023-ilmastonmuutokseen-sopeutuminen-hyvinvointia-ja-t urvallisuutta/ \n\n \n\nOdotamme näkevämme teitä runsain joukoin Kuopio ssa!\n\n\n\nHiilineutraali Pohjois-Savo -hanke\, Pohjois-Savon ELY-keskus\ nIlmastokriisi -hanke\, Savonia-ammattikorkeakoulu\nSuunnitelmallisen ilma stotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon SISU-hanke\, \nKuopion kaupunki\, S avoGrow Oy\, Navitas Kehitys Oy\, Iisalmen kaupunki\n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20231116T150000 DTSTAMP:20230927T062152Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20231116T083000 LAST-MODIFIED:20230927T062152Z LOCATION:Original Sokos Hotel Puijonsarvi (Minna Canthin katu 16\, \, 70100 Kuopio Pohjois-Savo) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY:Pohjois-Savon ilmastofoorumi: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - hyv invointia ja turvallisuutta TRANSP:OPAQUE UID:yZ7KN+/M20+ZsWKJIqHyCg== X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa P ohjois-Savon ilmastofoorumiin torstaina 16.11.2023!< /p>


Ilmastofoorumin teemana on ilmastonmuutokseen so peutuminen ja sen eri näkökulmat: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuv assa ilmastossa. Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä sopeutumistyön laa juudesta ja tarpeesta sekä lisätä yhteistyötä ja konkretiaa.

 \;

Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja\, sopeutumisen kyselytunti sekä työpajatyö skentelyä.


Sopeutumisen teema koske ttaa meitä laajasti. Odotamme erityisesti näkevämme kuntatoimijoita\, v esi-\, energia- ja ruokahuollon sekä maa- ja metsätalouden asiantuntijoi ta eri organisaatioista. Myös yritysten edustajat\, ympäristöasiantunti jat\, kaavoittajat\, terveys- ja sosiaalihuollon ammattilaiset\, turvallis uusala\, tutkijat –\; liittykää mukaan.

Ohjelma ja muu info: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/pohjois-savon-ilmastofoorumi-16-1 1-2023-ilmastonmuutokseen-sopeutuminen-hyvinvointia-ja-turvallisuutta/

 \;

Odotamme näkevämme teitä runsain joukoin Kuopiossa!

Hiilineutra ali Pohjois-Savo -hanke\, Pohjois-Savon ELY-keskus
Ilmastokriisi -hanke \, Savonia-ammattikorkeakoulu
Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttam inen Pohjois-Savoon SISU-hanke\,
Kuopion kaupunki\, SavoGrow Oy\, Navi tas Kehitys Oy\, Iisalmen kaupunki

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR